دفتر رياست واحد
مسئـول دفتـر ریـاست
آقای مهدی طالبی
داخلی :704- 702
مسئول دفتر عضوی از مجموعه دانشگاه است که در برقراری، حفظ و بهبود ارتباطات میان ریاست و کارمندان و مراجعه کنندگان نقش راهبردی دارد و در جایگاه شغلی خود نمایانگر وجهه درونی و بیرونی دانشگاه می باشد و مهمترین پل ارتباطی حوزه ریاست در داخل و بیرون از دانشگاه می باشد و مسئولیت برنامه ریزی کلیه برنامه های ریاست محترم واحد در دانشگاه و خارج از دانشگاه را بر عهده دارد و مهمترین وظایف ایشان به شرح ذیل می باشد.


 •  برنامه ریزی و تنظیم امور دفتر ریاست
 •  تنظیم برنامه سفر (ماموریت)،دیدارها، جلسات و مذاکرات ریاست
 •  پیگیری دستورهای صادره و گزارش نتایج آن به ریاست
 •  گشایش پاکت نامه های رسیده و تنظیم کارتابل جهت صدور دستور ریاست محترم
 •  تفکیک و ارجاع نامه های پاراف شده به قسمت های مربوطه
 •  تایپ نامه های مربوط به دفتر
 •  بایگانی نامه‌ها، صورتجلسات و بخشنامه های مربوط به دفتر
 •  هماهنگی هانی لازم با قسمتهای داخلی دانشگاه و همچنین ادارات خارج از دانشگاه، دبیرخانه منطقه و سازمان مرکزی دانشگاه
 •  اخذ مجوز ماموریت همکاران از منطقه و هماهنگی با دفتر معاونت محترم اداری مالی
 •  دریافت و ارسال فاکس های مربوط به دفتر
 •  جمع آوری آمار، گزارش ها، تنظیم و پاسخگویی به نامه های داخلی و خارج از دانشگاه
 •  اخذ آیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی، دانشجویی، اداری و مالی از طریق سایت به طور روزانه
 •  اخذ نامه های منطقه از طریق سایت منطقه و ارجاع به ریاست محترم جهت صدور دستور
 •  پاسخگویی به ارباب رجوع
تاریخ به روز رسانی:
1400/09/20
تعداد بازدید:
26151
Powered by DorsaPortal